юни 122020
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица”, гр.Пловдив, по две обособени позиции”

Номер на поръчката в АОП: 03522-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983737&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983744&mode=view

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jun 12 13:58:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jun 12 13:58:27 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за обществена поръчка Time stamp: Jun 12 13:58:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 17 13:47:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 28 13:18:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)