сеп. 242021
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

 НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., доп. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Децата записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

(4) В частните детски градини посещението на децата и заплащането на такса се извършват при условията и по реда, определени от детската градина с договора за обучение.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.

(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

сеп. 222021
 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГРУПА ДАТА ЧАС
„Слънчице“първа – а 28.09.2021 17.15
„Ракета“ първа – 6 28.09.2021 17.15
„Снежанка“ втора – а 24.09.2021 17.00
„Невена“втора -б 28.09.2021 17.30
„Мечо Пух“ трета – а 28.09.2021 17.15
„Звездички“трета -б 24.09.2021 17.30
„Палечка“четвърта – а 23.09.2021 17.30
„Звънче“ четвърта -б 23.09.2021 17.00