Документи

 

Правилник за дейността

Годишен план за 2021-2022 г.

Програма за работа с родителите

Програма по екологично образование

 

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ДГ „Червената шапчица“ – В изпълнение на дейностите по РМС №704 от 05.10.2018г.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи