Документи

 

Стратегия за развитие

Правилник за дейността

Седмично разпределение

Годишен план за 2020-2021 г.

Програмна система

Етичен кодекс за работа с деца

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранно напускане на детската градина

Програма за предоставане на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Програма за подкрепа на личностното развитие

Правила за безопасен интернет

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на Covid-19

Пропусквателен режим

Дневен режим

 

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ДГ „Червената шапчица“ – В изпълнение на дейностите по РМС №704 от 05.10.2018г.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи