Документи

 

Стратегия за развитие за периода 2023-2028 г.

План на дейностите към стратегията за развитие

Годишен план за дейността

Правилник за дейността

Дневен режим първа и втора възрастова група – 3 – 5 годишни деца

Дневен режим трета и четвърта възрастова група

Седмична програма

Правилник БУВОТ

Етичен кодекс

План-програма по БДП

Програмна система

 

 

 

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ДГ „Червената шапчица“ – В изпълнение на дейностите по РМС №704 от 05.10.2018г.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи