Квалификации

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO Education“

Обучителна организация: Център за творческо обучение (ЦТО)

Хорариум обучение: 16 академични часа / 1 квалификационен кредит

Педагогически специалисти: 12

Присъствена форма на 13.04.2024г.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Методика на обучението по БДП“

Обучителна организация: Обучителен център „Щастие“

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Педагогически специалисти: 25

Присъствена форма на 21.01.2024г.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини

Обучителна организация: „Евроклас консулт“ ЕООД, лектор – Ренета Венева

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 30.09.2023 – 11.10.2023 г.,

Присъствена форма на 30.09 – 01.10.2023 г.,


С цел повишаване на квалификацията и дигиталните компетентности на педагогическите специалисти при ДГ „Червената шапчица“ гр. Пловдив, разширяване внедряването на облачните технологии в административната работа и сертифициране на педагогически специалисти, преминали обучение за използване на облачни технологии ДГ „Червената шапчица“ кандидатства и е одобрена по ОП „Дигитализация на образователния процес“.  Обучението се осъществи към „Център за творческо обучение“, гр. Пловдив

Описание на дейностите:

Обучение, онлайн обучителна програма за подготовка за Google Certified Educator ниво 1 (Google сертифициран обучител ниво 1):

Ø    развива дигиталните компетентности на учителите;

Ø    разглежда конкретни примери за облачната платформа Google Workspace в учебните занятия;

Ø    предлага богато портфолио от практики и реални казуси, които директно могат да се използват в учебно време;

Ø    интегриран е с модулите от обучителния курс на Google за образованието – Fundamentals;

Ø    завършва със сертификат от Google за образованието при успешно взет изпит.

 

Училище в облака: въведение

Одобрено със заповед № РД09-234/01.02.2023 г. Програмата “Училище в облака: въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на детски градини с възможностите на платформата Google  Workspace for Education (Google приложения за образованието). Обучаемите придобиват конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят и използват облачната платформа в адинистративния и учебния процес.
 
Обучение на тема “Инструменти за привлекателно образование”
Одобрено със заповед № РД09-5544/08.11.2022 г.
“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя. Тя цели да: 1. разшири набора от инструменти, които учителите използват в образователния процес; да осигури по-добро представяне, запознаване и работа с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, 2. предложи по-добро използване на технологиите, които вече са налични в училище или в детската градина; да опише възможностите и механизмите за тяхното интегрирането, 3. да представи информационните технологии като достъпен ресурс в образованието.
 

Допълнителна информация за всички обучения:

Допълнителна информация:

Продължителност: 16 акад. часа

Квалификационен кредит: 1

Максимален брой участници в група: 22

Място на провеждане:

в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

 

Очаквани резултати:

Ø    Теоретична и практическа подготовка на педагогическите специалисти да внедрят успешно електронна платформа, базирана на „облак“ в детската градина;

Ø    Придобиване знания и практически умения за общуване чрез използване на електронни платформи;

Ø    Подобряване на комуникацията между учители, ръководство, родители;

Ø    Придобиване на дигитална компетентност – ключови знания и умения за създаване на потребителски профили, групи от потребители,  управление приложенията на платформата;

Ø    Придобиване на умения за създаване на виртуални класни стаи;

Ø    Придобиване технически умения за импортиране и експортиране на потребителски данни и статистика за изготвянето на отчети;

Ø    Компетентности – организационна, комуникативна, административна.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТОИновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая/групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас/група. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век. Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 19.11.2022 – 15.12.2022 г.,

Присъствена форма на 19.11.2022 г.,

Място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти.

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТОИнтерактивни методи за работа в училище/детската градина. Традиция и новости, техники и игри

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 20.11.2022 – 16.12.2022 г., присъствена форма на 20.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти.

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива.“

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 26.11.2022 – 17.12.2022 г., присъствена форма на 26.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Лична и професионална ефективност на учителя. Концепции за постигане на ефективност. Техники за повишаване на ефективността. Техники за развиване на „меките“ умения на учителя като предпоставка за повишаване на ефективността в педагогическия процес

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 27.11.2022 – 18.12.2022 г., присъствена форма на 27.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО: „Едютеймънт – философия и технология за формиране и развитие на уменията на XXI век”

Обучителна организация: „ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД,

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 01.10.2022 – 11.10.2022 г., присъствена форма на 01.10.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 25 педагогически специалисти

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед РД09-2547/11.03.2022 г. на Министерство на образованието и науката.


ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОР:

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. „Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции”,
  2. „Управление на знанието и управление на промяната в образователната институция. Изисквания. Обхват. Последователност по управление.“

Обучителна организация: ИД „Институт по качество в образованието“ към фондация „Качество в образованието“

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 29.11.2022 – 01.12.2022 г., присъствена форма

място на провеждане: НБ „Иван Вазов“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа


ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО: „Иновативни методи за управление на човешки ресурси в системата на предучилищното и училищното образование”

Обучителна организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

място на провеждане: к-с Пампорово,