Квалификации

 

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТОИновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая/групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас/група. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век. Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 19.11.2022 – 15.12.2022 г.,

Присъствена форма на 19.11.2022 г.,

Място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти.

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТОИнтерактивни методи за работа в училище/детската градина. Традиция и новости, техники и игри

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 20.11.2022 – 16.12.2022 г., присъствена форма на 20.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти.

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива.“

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 26.11.2022 – 17.12.2022 г., присъствена форма на 26.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО „Лична и професионална ефективност на учителя. Концепции за постигане на ефективност. Техники за повишаване на ефективността. Техники за развиване на „меките“ умения на учителя като предпоставка за повишаване на ефективността в педагогическия процес

Обучителна организация: Център „Щастие“  ЕООД, гр. Благоевград

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 27.11.2022 – 18.12.2022 г., присъствена форма на 27.11.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 20 педагогически специалисти

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед № РД 09-1066/25.01.2017 г.  на министъра на образованието и науката.

 

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО: „Едютеймънт – философия и технология за формиране и развитие на уменията на XXI век”

Обучителна организация: „ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД,

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 01.10.2022 – 11.10.2022 г., присъствена форма на 01.10.2022 г., място на провеждане: ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

Брой участници: 25 педагогически специалисти

Обучението се провежда при условията и реда на чл.43, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на база на Заповед РД09-2547/11.03.2022 г. на Министерство на образованието и науката.

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОР:

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. „Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции”,
  2. „Управление на знанието и управление на промяната в образователната институция. Изисквания. Обхват. Последователност по управление.“

Обучителна организация: ИД „Институт по качество в образованието“ към фондация „Качество в образованието“

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа присъствена форма)

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 29.11.2022 – 01.12.2022 г., присъствена форма

място на провеждане: НБ „Иван Вазов“, гр. Пловдив с начален час 09:00 часа – краен час 16:00 часа

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО: „Иновативни методи за управление на човешки ресурси в системата на предучилищното и училищното образование”

Обучителна организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

място на провеждане: к-с Пампорово,