окт. 022020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Припомняме, че във връзка с извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г., месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст вече не се спира, а директно се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия без уважителна причина съответно повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. В тези случаи месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на  прекратяването.