юни 142023
 

Директори и учители от Перник, Варна, Сливен, Благоевград, Плевен, Шумен, Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Враца, Согия-град, София-област, Търговище, Русе, Бургас, Видин, Кюстендил, Ловеч, Велики Преслав, Нови пазар, Лесичево, Казанлък, Асеновград, Стамболийски, Бяла Слатина, София, Златица, Копривщица, Божурище, Челопеч, Попово, Антоново, Кула, Луковит, с. Микрево, с. Ваклиново, с. Боголин, с. Ново Делчево, с. Вълнари, с. Тодор Икономово, с. Браничево и с. Джурово, преминаха специализирани обучения в НЦПКПС, на тема:
„Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“;
„Лидерски умения за разрешаване на конфликти. Съвременни модели за комуникация с родители“;
„Обучения за прилагане на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби“, по поддейност 3.3 на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014 – 2020.