Проекти

 

С хубава новина посрещаме днешния ден 10.04.2023 г.! Одобрен е проекта на ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни:

„СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“ на стойност: 7500 лева.

По този начин получаваме възможност за изграждане на съвременна, привлекателна, интерактивна образователна среда  – зона за спорт на открито за овладяване на елементи от спортовете – футбол, баскетбол и волейбол и фитнес площадка за деца.


Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Заплащане на такси: Дейността се изпълнява с регулярно възстановяване на средствата за такси за посещение на детска градина на определените деца.


УЧАСТИЕ В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“